Selecteer een pagina

Stop! Veluwe 'op slot'

Teken de petitie

Verslag werkgroep recreatiezonering

SAMENVATTING WERKGROEP STOP DE VELUWE.
De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter van de bijeenkomst. Hij heet in het bijzonder welkom diegenen die voor het eerst aanwezig zijn. De buurtvereniging heeft niet van de inspraakmogelijkheid gebruik gemaakt bij het fractiespreekuur maar doet dat tijdens de commissievergadering. De politiek is desondanks wel bestookt, ook door deelnemers van de overige partijen aan de website. De notulen van het gesprek van 7 oktober worden vastgesteld.
De gemeente heeft de brief aan de provincie naar aanleiding van het fractieberaad op twee punten aangepast. Dit zijn echter wensen, het is geen zekerheid dat deze worden gehonoreerd. Al vindt men dat de politiek er eigenlijk niet omheen kan.

De petitie loopt goed en is inmiddels rond de 2.250 keer ondertekend. De ondertekenaars komen uit de regio maar ook uit geheel Nederland. Het wordt als spijtig ervaren dat andere gemeenten weinig concreet hebben gereageerd, de gevolgen dringen nog steeds niet door van de recreatiezonering. De publiciteit van de overheid rond deze zonering wordt als zeer slecht ervaren.

De voorzitter geeft aan dat er lange tijd geen verslagen zijn gestuurd en dat de verslagen die werden gestuurd zijn gekleurd zijn. Tijdens de zoom-vergadering zijn er goede voorstellen ingebracht door tegenstanders van de zonering. Het verslag is echter alleen onder embargo verkrijgbaar, dus heb je niets aan omdat je er niets mee kunt doen.

Hij wijst ook op het tweeslachtig beleid van Natuurmonumenten. In het gebied De Bloemkampen worden de vogels verjaagd terwijl nauwelijks drie kilometer verderop maatregelen worden getroffen om vogels terug te krijgen die hier niet meer voorkomen.

Eén van de deelnemers geeft aan destijds bij de start van het project Bloemkampen te zijn geweest. Kosten 18 miljoen euro. Gewezen is op de aanwezigheid van een toekomstige vliegveld in de nabijheid maar aangegeven werd vanuit de lagere overheid dat nooit wordt ingegaan tegen plannen van de rijksoverheid. Argument is dat vogels zich niets aantrekken van vliegtuigen.

Met alle politieke partijen zijn gesprekken gevoerd. Het lijkt dat de meerderheid in ieder geval aanpassingen wil.

Het wordt als spijtig ervaren dat de toertocht van de Volharding niet doorgaat omdat daar veel ondertekenaars van de petitie werden verwacht. De voorzitter maakt excuus dat hij de petitie niet vooraf heeft laten lezen aan de leden van de werkgroep maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Ook is het verzoek om flyers te laten maken gehonoreerd en is er geld vrijgemaakt om de kosten van de werkgroep te dekken.

De inspraakreacties bij het gezamenlijk fractieberaad worden zo veel mogelijk op de website en Facebook geplaatst.

De overheid wil dat het Hulshorsterzand niet meer in promotiefolders wordt genoemd om toeristen te trekken. Maar de gemeente staat wel voor de taak toeristen hier naar toe te halen.

Er is gesproken met een lid van de werkgroep die de recreatiezonering heeft opgezet. Die maakt gebruik van een ander onderzoek dan het SOVON rapport rond het broedseizoen waardoor verschillen ontstaan. Wij houden vast aan 15 juli. Hij stoort zich ook aan het proces maar ook dat de bescherming van het Beekhuizerzand wordt afgewaardeerd. Beloften telefonisch contact op te nemen met de leden van de werkgroep zijn niet allemaal nagekomen.

De leden van mountainbikesclubs worden gezien als mensen die schreeuwend door de natuur rijden terwijl dat in 99 procent van de gevallen niet zo is. De voorkeur gaat nog steeds uit naar een goede route voor hen.

De terugloop van vogels wordt mede veroorzaakt door een overmaat aan vossen. Natuurmonumenten schiet deze echter niet af. De nachtzwaluw wordt gebruikt om het broedseizoen te verlengen maar het is de enige vogelsoort die toeneemt wat betreft aantal. Een drogreden dus.

Gewezen wordt op de kust langs het Veluwemeer waar de toename van ganzen voor enorme problemen zorgt die men eerst heeft trachten te schuiven op de toerist.

Als werkgroep gaan we de brief van de gemeente ondersteunen. Wel verzoeken wij de antwoorden voor 23 november te verwerken in het plan dat dan aan de bevolking wordt gepresenteerd. Aan de hand van datgene waar we in worden tegemoet gekomen kunnen we dan vervolgstappen plannen.

Teken nu de petitie

Laat ook van je horen als je het er niet mee eens bent dat de Provincie Gelderland
en de Nartuurorganisaties grote delen van de Veluwe dicht wil gooien…

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur gerust een bericht…

13 + 9 =